Hur kan hälso- och sjukvårdens insatser utvecklas för att minska sociala skillnader i hälsa?

Margareta Kristenson

Sammanfattning


Hälso- och sjukvården kan göra mycket för att minska sociala skillnader i hälsa. Utöver betydelsen av att alla patienter, oavsett bakgrund, får samma tillgång till behandling är det viktigt att denna sker utifrån patientens specifika behov. Hälsofrämjande insatser för att stödja patientens tilltro till sin egen förmåga samt sjukdomsförebyggande insatser vad gäller stöd att ändra ogynnsamma levnadsvanor är särskilt viktiga för individer med låg socioekonomisk situation. Detsamma gäller hälso- och sjukvårdens insatser för att utveckla arbetsmiljön för sina egna medarbetare liksom att i befolkningsperspektivet bidra med kunskap om sjukdomsorsaker och aktivt delta i multiprofessionella insatser. Trots att denna ansats har ett starkt stöd hos både politiker och medarbetare är det fortsatt viktigt att utveckla uppdrag och styrsystem som möjliggör denna inriktning. 


Nyckelord


Ojämlikhet, empowerment, psykosociala faktorer, livsstil, arenaperspektiv.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!