Hur kan effekten av fortbildning värderas?

Peter J Svensson, Erik Berntorp

Sammanfattning


I Malmö har en kurs under 5 dagar givits i ämnet; hemofilisjukvård 2004-2008, 151 kursdeltagare (100%) besvarade kursutvärderingen vid kursens slut. 2-4 år efter kursen gjordes en uppföljning med en nya utvärdering som sändes till kursdeltagarna. 33% av kursdeltagarna besvarade denna enkät. På frågan "Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?" fick kursen 5,8 poäng på en skala från 0-6. Uppföljningsenkäten visar att 76% av kursdeltagarna har haft nytta av kursen i sin kliniska vardag. Kursutvärderingen indikerar att kursen har haft positiva effekter för deltagarna i deras dagliga kliniska situation. Vid uppföljning 2-4 år efter kursslutet anser generellt deltagarna att kursen har varit till gagn för deras kliniska verksamhet.

Nyckelord


utvärdering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!