Familjecentraler i Jönköping Dåtid – nutid – framtid

Gunvor Runesson, Erik Wargren

Sammanfattning


 

Folkhälsoinstitutet initierade 1998 samlokalisering av mödra-barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänstens förebyggande arbete med tidiga insatser för föräldrar och barn i anslutning till barnafödande och förskoleperioden. Medarbetarna från de lokala verksamheterna utbildades i familjecentrerat arbetssätt. Hur gemensamma insatserna för ökat föräldrastöd skulle utformas på individ- och gruppnivå utifrån hälsofrämjande och primärpreventivt perspektiv. Första familjecentralen invigdes 2001. Samverkans- och policydokument samt plan för fortsatt utbyggnad fastställdes 2005. Nästa år kommer det att finnas tio familjecentralen för 9344 förskolebarn och deras föräldrar i Jönköpings kommun. Länsövergripande nätverksträffar, 2001-2009, har erbjudits medarbetarna från samtliga familjecentraler i länet, för utveckling och erfarenhetsutbyte. Årliga föräldraenkäter med frågeställningar utifrån målsättningen, såsom hög tillgänglighet, delaktighet i utbudet, informations- och mötesplats som skapar raktiga kontakter barnfamiljer emellan.


Nyckelord


saknas

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!