Betydelsen av organisation och styrning för familjecentralens utveckling

Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink

Sammanfattning


Samverkan inom en familjecentral mellan BVC, MVC, Öppen förskola och socialtjänst har etablerats på många platser under 2000-talet. Denna satsning har i många fall genomförts lokalt utan statlig eller regional styrning, på initiativ av personal inom berörda professioner och politiker.

 

En utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg visade att samverkan på basplanet fungerade bra på grund av personalens kompetens och engagemang, men att det förelåg problem med ledning och styrning. Trots en god formell struktur, baserad på samverkansavtal mellan de ingående parterna, förelåg brister i den gränsövergripande styrning som behövs när de samverkande parterna tillhör olika huvudmän och ingår i olika linjeorganisationer med egen budget och egna verksamhetsmål. Förverkligandet av familjecentralsidén utformades lokalt av professionerna.

 

Utvärderingen omfattade även en analys av tankarna bakom familjecentralerna i Gävleborg, som kommer till uttryck i avtal, verksamhetsplaner och liknande dokument (programteori). Analysen visade att programteorin kan betecknas som en vision om vad samverkan ska kunna leda till, snarare än att utgöra en sammanhållen teori om vad som ska åstadkommas, med vilka medel och till vilken nytta, och som därmed hade kunnat ge vägledning vid utformningen och utvecklingen av familjecentralerna.


Nyckelord


Familjecentral; ledning; styrning; samverkan; programteori

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!