Den socialmedicinska specialisten - en viktig aktör i utvecklingen av en hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Margareta Kristenson

Sammanfattning


Visionen om den hälsofrämjande hälso- och sjukvården är att skapa en effektivare vård genom att fokusera på dess uppdrag, att skapa hälsa, att utveckla sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för patienter, stärka befolkningsinriktade insatser samt använda målorientering som ledningsstrategi. Efter riksdagsbeslutet 2003 med Målområde 6, ”En mer hälsofrämjande Hälso- och sjukvård” har denna vision tydliggjorts i olika policydokument och det svenska HFS-nätverket växer. Kompetensbehovet för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården har klara paralleller med socialmedicinarens kompetensområde och innefattar epidemiologi, hälsans bestämningsfaktorer, hälso- och sjukvårdssystemet samt planering, implementering och utvärdering av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser på individ, grupp och samhällsnivå. Socialmedicinaren är här unik genom att koppla medicinsk kompetens till dessa ämnesområden och därmed kunna vara en gränsöverskridande aktör.

The vision of Health Promoting Health Services is a more effective health service by using health orientation as a leadership strategy and developing disease preventing and health enhancing interventions. After the decision in the Swedish Parliament 2003 on ”A more health oriented health service” this vision is stated in policy documents and the Swedish HPH network growing. The competences needed for this development have clear parallels to what is stated for specialists in Public Health; knowledge in epidemiology, health determinants, health systems, planning, implementation and evaluation of disease preventing and health enhancing interventions. While many professions are needed in this work, medical specialists in Public Health are unique by linking medical competence to these areas, thus becoming cross border actors.


Nyckelord


Hälsofrämjande; sjukdomsförebyggande; prevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!