Med focus på sjukhusclowner - ett vårdgivarperspektiv

Lotta - Linge

Sammanfattning


Föreliggande artikel är ett led i en pågående forskningsstudie i tre steg med den övergripande titeln "Sjukhusclowner - i möten med sjuka barn", en studie finansierad av Barncancerfonden. En tidigare artikel, Steg 1 "Sjukhusclowner - i kommunikation med sjuka barn", har lyft fram ett sjukhusclownperspektiv. Föreliggande Steg 2 "Med fokus på sjukhusclowner - ett vårdgivarperspektiv" vill visa sjukhusclownernas arbete belyst från personalens sida. Med ett senare Steg 3 kommer fokuseringen att ligga på barnens och föräldrarnas upplevelser av att ha mött sjukhusclowner i vården. Forskningsstudien i sin helhet är till sin ansats kvalitativ och baserad på intervjuer, med avsikten att få fram en djupare förståelse för sjukhusclownernas arbetsinsats inom vården, belyst från såväl ett vuxen- som ett barnperspektiv.

Nyckelord


sjukhusclowner; sjuka barn; vårdgivare, samarbete, psykologisk vårdkvalitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!