Äldres hälsa - en utmaning för Europa

Karin Berensson, Elisabet Olofsson, Therese Räftegård Färggren

Sammanfattning


Europas befolkning åldras och allt fler lever riktigt länge. Initiativ som ökar möjligheterna till att leva ett liv med bibehållen hälsa och välbefinnande högt upp i åldern är därför väsentligt. Projektet "Healthy Ageing" som genomfördes åren 2004-2007 koordinerades av Statens folkhälsoinstitut med syftet att främja ett hälsosamt åldrande för människor 50 år och äldre. Projektet sammanställde litteratur, statistik och goda exempel från europeiska länder samt utarbetade rekommendationer. En aktuell uppföljning visar att projektet bidragit till att fler hälsofrämjande initiativ för äldre skapats. Erfarenheterna visar också att behovet är stort av att även fortsättningsvis satsa på processer, samarbete och samordning från lokal till europeisk nivå. I detta arbete skulle en europeisk strategi kring hälsosamt åldrande kunna vara en viktig åtgärd.

The proportion of older people in Europe is increasing and more people are living to an advanced age. Initiatives that increase opportunities to live a healthy and active life are therefore essential. The project "Healthy Ageing" (2004-2007) was initiated by the Swedish National Institute of Public Health with the aim to promote healthy ageing in later life stages (50+). The project compiled literature, statistics and best practice from European countries and developed recommendations. A current follow-up study shows that the project contributed to an increase in health promotion initiatives towards older people. Experience also shows that in order to enhance processes, cooperation and coordination from local to European level is essential. Hence, a European health promotion strategy would facilitate the promotion of opportunities for individuals to achieve a healthier ageing.

 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!