Etik och politik i epidemibekämpning

Motzi Eklöf

Sammanfattning


År 2016 är det 200 år sedan Sverige införde obligatorisk smittkoppsvaccinering. Temanumret uppmärksammar historiska och nutida erfarenheter och politik med avseende på smittbekämpning. Syftet är att lyfta olika aspekter av den etiska problematik som ligger i åtgärder avsedda för folkhelhetens bästa, som kan medföra olägenheter på individnivå och som äger rum inom ett föränderligt kunskapsläge. Olika aktörers betydelse för produktion och bedömning av kunskap och politik på området belyses av forskare från humaniora, samhällsvetenskap, medicin och vård. I denna inledning diskuteras sambanden mellan etik i forskning, medicinsk praktik och prevention. Det ställs frågor kring hur det gemensammas bästa i forskning och folkhälsoarbete kan kombineras med hänsyn till individers och särskilt utsatta gruppers integritet.


Nyckelord


medicinsk etik, folkhälsa, vaccination, epidemibekämpning, mångvetenskap

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!