Småbarnspsykiatrisk diagnostik med DC 0-3

Pia Risholm Mothander, Rigmor Grette Moe

Sammanfattning


Kunskapen om småbarnsårens betydelse för senare utveckling leder till behov av metoder för att bedöma psykisk ohälsa hos små barn. I denna artikel presenteras DC 0-3, ett deskriptivt klassificeringssystem för beskrivningar av utvecklingsförseningar och beteendeavvikelser hos barn under 4 år. I ett kliniskt försök på en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning prövades diagnostisering med DC 0-3 systemet parallellt med ordinarie rutiner och diagnostisering med ICD 10. En grupp på 138 barn bedömdes i två av DC 0-3:s fem axlar, 59 % fick en primärdiagnos och 48 % fick en relationsdiagnos i förhållande till sin primära omvårdnadsperson. Behandlarna värderade DC 0-3 systemets åldersspecifika symtombeskrivningar mer positivt än ICD systemets diagnoskategorier. Att DC 0-3 systemet innehåller en särskild axel för bedömning av relationen mellan barn och förälder upplevdes som speciellt värdefullt. DC 0-3 systemets användning kräver god kunskap om såväl normal som avvikande beteendeutveckling hos små barn. En ökad användning av DC 0-3 i Skandinavien vore önskvärd, det skulle innebära möjligheter till regionala prövningar av validitet och reliabilitet vilket skulle förstärka instrumentets praktiska värde.
DC 0-3 is a classification system for psychological problems in infants, age 0 to 3. It is developed as a complement to DSM and ICD. In a clinical study it was perceived by the clinicians as a valuable supplement to the other classification systems justifying a wider use. Key words: classification systems, developmental disorders, DC 0-3, ICD 10, Infant Mental Health, Infant Psychiatry, Diagnostic Procedure.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!