Den teoretiska bakgrunden till Haschavvänjningsprogrammet (HAP) - en metod för behandling av cannabismissbruk.

Thomas Lundqvist, Dan Ericsson

Sammanfattning


Redan i mitten på 1980-talet utvecklade Thomas Lundqvist och Dan Ericsson en behandlingsteknik för att hjälpa cannabismissbrukare. Tekniken syftar till att hjälpa klienten att förändra det tankemönster som utvecklats under missbrukstiden och därigenom öka individens sociala och psykologiska kompetens. Metoden är ett partitur, som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmännen. Den förutsätter bokstavligen medskapande. Den är skapad ur ett behov av att försöka förstå cannabismissbrukare. Ursprunget är kliniska observationer matchat mot cannabis’ farmakologi, vetenskapliga rön och psykologisk nivå- och profilbedömning. Den är ett pragmatiskt förhållningssätt i ett pusselläggande som idag 2006 fortfarande är mycket aktivt. Den tjänar därmed också som en struktur att addera ny kunskap till.
In the mid 80’s Thomas Lundqvist and Dan Ericsson developed a cognitive method for treating patients addicted to cannabis. The main focus is on helping the cannabis users to redirect cognitive patterns and to regain intellectual control, and thereby improve the social and psychological competence of the individual. The method can be described as a music score, that in its structure is intended to be interpreted, improvised or completed by someone else than the authors. This implies that the therapist is a creative part in adding a personal touch to the method. The method is created out of a need for understanding the cannabis user. The origin is clinical observations, the pharmacology of cannabis, scientific findings and psychological assessment. The method has a pragmatic approach in the search for knowledge that in present days is still very active. Therefore it serves as a structure enabling the continuous adding of new knowledge. Keywords: cannabis, manual based treatment, cognitive functions, sense of coherence

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!