Cannabis och schizofreni: Finns ett orsakssamband?

Peter Allebeck

Sammanfattning


Det är väl känt att cannabis kan leda till en mängd olika psykiska symtom i direkt anslutning till missbruk eller kort därefter. Frågan om cannabis är en oberoende riskfaktor för schizofreni och andra psykoser har dock varit kontroversiell och under lång tid saknades forskning på området som möjliggjorde bedömning av orsakssambanden. Under senare år har ett antal studier givit starkt stöd för att det finns ett orsakssamband mellan cannabismissbruk och senare insjuknande i schizofreni. Flera forskningsöversikter under senare år har fastslagit att cannabis med största sannolikhet är en tydlig riskfaktor för schizofreni och andra psykoser.
It is well known that cannabis consumption may lead to a number of mental symptoms in direct relation to intake. Whether or not cannabis is a risk factor for schizophrenia and other psychoses is controversial and has been debated since long. Twenty years ago, we could demonstrate an association in a follow-up study of Swedish conscripts, but not until recent years has evidence accumulated from several studies worldwide. Recent reviews have concluded that there is strong evidence for cannabis is a risk factor for schizophrenia and other psychoses.Keywords: Cannabis, schizophrenia, psychosis, longitudinal studies

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!