Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete – viktiga faktorer för tidig bedömning

Annie Hansen Falkdal

Sammanfattning


Artikeln sammanfattar en avhandling som presenterades vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Umeå Universitet i september 2005 (1). Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra delstudier. Syftet var att identifiera faktorer som tidigt i en sjukskrivning kan visa en persons resurser och hinder för återgång i arbete, och som kan förutsäga behov av professionellt stöd genom sjukskrivningsprocessen för att ge ett positivt utfall för personen. Fysiska, psykiska och sociala faktorer studerades i samband med nysjukskrivning, gruppen följdes sedan i fem år. Genom denna metod upptäcktes faktorer som kunde förutsäga det faktiska utfallet för studiegruppen i form av återgång i arbete, fortsatt sjukskrivning eller förtidspension. Resultaten indikerar ett antal faktorer som kan förutsäga utfallet redan en månad efter sjukskrivningen. Dessa faktorer bör kunna prövas i en tidig bedömning av behov av sjukskrivning. I denna artikel diskuteras utifrån ett individperspektiv.
This article summarizes a thesis presented at the Institution of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University 2005. The thesis consists of four studies. The overall aim of this thesis was to identify factors that early in a sick leave period could illuminate people’s resources and obstacles for work re-entry; factors that could predict need for professional support in the sick leave process leading to a positive outcome for the individual. Physical, psychological and social factors were studied in connection to a new sick leave period. The study population was followed during five years. Through this method factors for prediction of work re-entry, sick leave or disability pension were discovered. The results indicate factors that can predict the outcome within a month after the start of the sick leave period. When making an early assessment for the need of sick leave these factors should be possible to test. The discussion in this article is from an individual perspective. Keywords: Sick leave, return to work (RTW), disability pension, psychosocial factors, lived experiences, human occupations.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!