Återgång i arbete bland yngre strokepatienter - effekter av socioekonomisk position

Sven Trygged, Ingemar Kåreholt

Sammanfattning


Frågan som ställs är Vad har socioekonomisk position för effekt på återgång i arbete för yngre strokepatienter? Undersökningen bygger på registerdata hämtade ur patientregistret och SCB:s databas Lisa. Totalt analyseras 9 041 nyinsjuknade strokepatienter i åldrarna 40-59 år som insjuknade under perioden 1996-2000 som hade arbete före insjuknandet och som levde året efter utskrivning. Som mått på socioekonomisk position används utbildning och inkomst av arbete. Uppföljningstiderna är perioden 1-4 år efter sjukhusvård. Mönstret för återgång i arbete beräknas med logistisk regressionsanalys. Kontroll görs för vårdtid, kön och ålder. Resultaten visar att personer med högre utbildning har högre möjlighet att återgå i arbete, att personer med högre inkomster återgår i arbete i större utsträckning än personer med låga inkomster och att det finns en starkare effekt av inkomst än av utbildning. Dessutom finns det en effekt av inkomst kontrollerat för utbildning och av utbildning kontrollerat för inkomst.
Background and purpose: Our purpose was to find out the effect of socioeconomic position on return to work for persons of working age (40-59 years) after a first stroke. Methods: Comparisons are made between groups with different income and education. Stroke patients are identified from the population register of in-patient care at the Swedish National board of welfare and social services and population based data registers from Statistics Sweden (SCB). Results: The results show that socioeconomic conditions play an important role for return to work. The main results: Persons with higher education return to work more often than people with basic education, persons with higher income return to work more often than persons with low income and there is a stronger effect of income than of education. Also there is an effect from income controlling for education and an effect from education controlling for income. Conclusions: Socioeconomic conditions are possible predictors of return to work among stroke patients. Key words: stroke, socioeconomic conditions, economy, education, epidemiology

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!