Selvmordsforebygging ved regionalt senter i helseregion øst i Norge

Georg Schjelderup, Randi Andenæs, Nils Petter Reinholdt

Sammanfattning


Selvmord er et betydelig folkehelseproblem og forebygging er således en samfunnsoppgave. Ved regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-øst) i Norge, er det iverksatt en ny organisasjonsmodell. Viktige strategiske mål er å forsterke selvmordsforebyggende aktiviteter i regionen ved å heve den suicidologiske kompetansen blant helsepersonell og andre, utvikle bedre behandlingsmetoder, samt bidra til klinisk forskning. For å oppnå disse målene er lokale spesialrådgivere organisert i et faglig nettverk. Innenfor rammen av aksjonsforskning, er det utviklet flere prosjekter i fellesskap. Våre erfaringer så langt er at organiseringen i et slikt nettverk innebærer muligheter til å forbedre forebygging og behandling av suicidale pasienter.

Suicide is an important public health problem, and consequently, prevention is societies’ responsibility. In Norway, at the Regional Centre – Violence, Trauma and Suicide Prevention - Region East (RVTS- East), a new organisational model has been implemented. Important strategic aims are to support suicide prevention activities in the region by strengthening the suicide preventention competency of health care personnel and others, improving therapeutic methods, and contributing to clinical research. To achieve these objectives, local special advisors are organized in a professional network. In this network, using an action research framework, the advisors collaborated on the development of several projects. So far, our experience indicates that a network organisation can improve suicide prevention activities as well as the treatment of suicidal patients.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!