Alna-utbildning ger mer alkoholprevention? - en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad personal

Håkan Källmén, Håkan Leifman

Sammanfattning


Med syftet att förbättra det alkoholpreventiva arbetet på arbetsplatserna gav arbetsmarknadens parter genom ALNA en utbildning i alkoholförebyggande arbete på arbetsplatsen. Syftet med denna studie var att utvärdera denna utbildning. Designen var av icke-ekvivalent kontrollgruppstyp (kvasiexperimentell design) där grupperna visade sig vara lika i många relevanta avseenden. Förväntningarna var att den utbildade gruppen skulle göra fler alkoholpreventiva insatser på sina arbetsplatser än den ej utbildade gruppen. Vid uppföljning 12 månader efter utbildningen visades de utbildades arbetsplatser i högre grad ha en alkohol- och drogpolicy, en handlingsplan och en högre kunskap om vad man ska göra vid misstanke om missbruk.

With the aim to improve the alcohol prevention in the workplace, the parts on the Swedish labour market through Alna started training in alcohol prevention on the workplace. This study is an evaluation of the training. The design was a non-equivalent control-group type where groups afterwards were found to be similar in many relevant respects. Expectations were that the trained group would make more alcohol preventive efforts at their workplaces than non-trained group. At follow-up 12 months after training, the workplaces of trained persons were shown to greater extent have an Alcohol and Drug policy, a plan of action and a greater knowledge of what to do in cases of suspected abuse.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!