Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet – erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs

Stig Vinberg, John Selander, Åsa Tjulin

Sammanfattning


Artikelns syfte är att utifrån granskning av studentuppgifter i en internationell kurs belysa betydelsen av hälsa och arbetsvillkor i relation till jämlikhets- och rättviseaspekter. Studenterna pekar på komplexitet när det gäller arbetslivsfrågor och att det finns en potential till förstärkta hälsofrämjande insatser i arbetslivet, vilket har stor betydelse i ett folkhälsopolitiskt perspektiv. Trots omfattande policy och lagar kring arbetsmiljö och sjukförsäkring finns tydliga behov av insatser, särskilt för grupper med osäkra och tidsbegränsade anställningar, kvinnor, utlandsfödda och funktionsnedsatta. Studenterna pekar på betydelsen av att anlägga ett intersektionellt perspektiv då ojämlikhet i arbetslivet analyseras och att prioritera hälso- och arbetsmiljöförbättrande insatser för personer med krävande arbetsförhållanden och begynnande ohälsa. Studenternas engagemang i den web-baserade kursen, som drivits av två svenska och ett kanadensiskt universitet, tyder på att den positivt bidragit till utbyte mellan studenter från olika länder.


Nyckelord


arbetsliv; hälsa; jämlikhet; rättvisa; internationell kurs

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!