Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning

Andrea Eriksson, Lotta Dellve

Sammanfattning


Hälso- och sjukvården är den bransch i Sverige med högst sjukfrånvaro. Ledarskap kan ses som en nyckelfaktor i ett proaktivt arbete för att främja friskare medarbetare. Syftet med studien var att analysera hur förändrade ledarstrategier till följd av ledarprogrammet på olika sätt bidrog till sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning. Studien bygger på uppföljande analyser av ett ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap som genomfördes vid 17 vårdarbetsplatser. Här redovisas resultat från analys av medarbetares skattade frånvaro och utmattning genom deras svar på enkäter. Resultaten visade att förändringar i specifika ledarstrategier hade samband med förändrade nivåer av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning. Sambanden var dock svaga med begränsade effekter på skattade sjukfrånvaromönster och utmattning. Av betydelse hade mer aktivt chefsarbete med förbättringar genom ledarprogrammet.


Nyckelord


Ledarskapsintervention, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, utmattning, hälso- och sjukvården.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!