Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården?

Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström

Sammanfattning


Studien syftar till att undersöka om det finns gemensamma organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier som kännetecknar enheter inom hälso- och sjukvården som har låg sjukfrånvaro. För att undersöka detta intervjuades första linjens chefer, ansvarig för enheten. Urvalet gjordes utifrån enheternas sjukfrånvaro under åren 2013-2016. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att dessa chefer arbetar under en del organisatoriska krav som de upplever som försvårande. De lyckas trots det att skapa förutsättningar för låg sjukfrånvaro och gör det genom ett aktivt ledarskap som har fokus på medarbetarna. De hade tydliga strategier för att förebygga och hantera sjukfrånvaro och de var lyhörda och flexibla inför medarbetarnas önskemål om att lägga tillrätta sin arbetssituation. Den övergripande slutsatsen är att de intervjuade cheferna tycks vara i en position där de kan påverka medarbetarnas arbetssituation och i slutändan deras sjukfrånvaro. En god idé för överordnad ledning verkar vara att stötta chefer i ett aktivt arbete att stärka förutsättningar för medarbetare samt att öka chefers inflytande över frågor som rör lokala arbetsförhållanden.


Nyckelord


Första linjens chefer; Ledarskapsstrategier; Organisatoriska förutsättningar; Sjukfrånvaro; Hälso- och sjukvården; Medarbetare

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!