Hemtjänst i gamla hjulspår - äldres erfarenheter av att komma hem från sjukhus

Mairon Johansson

Sammanfattning


Denna studie fokuserar de hinder och möjligheter kring omsorg som äldre erfar när de kommer hem efter en sjukhusvistelse. Under de intervjuer som genomförts framkom att en del äldre fått omsorg från ett projektteam medan andra fick stöd av ordinarie hemtjänst i samband med och efter hemkomsten från sjukhusen från sjukhuset. Resultaten visar att de äldres erfarenheter av att erhålla omsorg från hemtjänst eller från projektet skiljer sig markant bland annat beroende på hur flexibelt omsorgsarbetet utförs. För drygt 35 års sedan tog omsorgsforskaren Waerness (1983) upp vikten av teamarbete och flexibel organisering för att kunna ge äldre en god omsorg. Studien styrker att omsorgens organisering är av vikt. Trots att det gått mer än 35 år sedan Wearness betonade betydelsen av flexibelt omsorgsarbete visar undersökningen att merparten av de intervjuade saknar det.

Nyckelord


äldre; hemkomst sjukhus; omsorg; hemtjänst; flexibel organisation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!