Mänskliga rättigheter i högre utbildning - hur långt har vi kommit?

Solvig Ekblad, Tanja Tomson

Sammanfattning


FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (MR) tillkom för 70 år sen. Deklarationen syftar till att skydda rättigheterna och värna om utsatta grupper i samhället. I vård- och omsorgsprofessionerna tillför rättighetsbaserat arbete och mänskliga rättigheter ett viktigt perspektiv. Sverige har nyligen samarbetat med Kroatien och Portugal i ett projekt med syfte att utveckla arbetet med lärandemål kring MR i högre utbildningen. Den svenska delen av projektet koordinerat av Universitetskanslersämbetet, har i ett samarbete med bl. a. Karolinska Institutet fokuserat på att utveckla högskolors arbete med examensmålen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt våld mot barn. Resultatet från intervjustudien med goda exempel av utbildningsprogram visar hur mycket och sättet på vilket MR ingår i undervisningen varierar.


Nyckelord


Mänskliga rättigheter; högre utbildning; EU; rapporter

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!