Social validitet för arbetsförmågebedömningar - vad, hur och varför?

Elin Karlsson

Sammanfattning


Inom såväl arbetslivsinriktad rehabilitering som försäkringsmedicin förekommer bedömningar av personers arbetsförmåga. Vanligtvis studeras traditionella former av validitet och reliabilitet för dessa metoder, men social validitet är ännu ovanligt.

Syftet med artikeln är att beskriva begreppet social validitet och betydelsen av socialt valida bedömningar av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen.

Social validitet innefattar huruvida en metod anses vara lämplig, legitim, begriplig och värd mödan. Bedömningsmetoder som har en hög social validitet möjliggör personers förståelse för vad som ska ske vilket i sin tur kan öka deras motivation till att delta, både i bedömningen och i påföljande interventioner. Social validitet är också viktigt att pröva för att undvika att metoder upplevs som irrelevanta eller kränkande.


Nyckelord


Godtagbarhet; Begriplighet; Betydelse; Legitimitet; Sjukförsäkringssystem

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!