Vårdpersonals föreställningar om döende patienter med invandrarbakgrund

Pernilla Ågård, Sandra Torres, Anna Milberg

Sammanfattning


Studien syftar till att belysa vårdpersonals föreställningar om vård av patienter med invandrarbakgrund i livets slutskede. 60 vårdpersonal intervjuades i elva fokusgrupper. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Analysen visade att vårdpersonalen förväntade sig att interaktioner med dessa patienter skilde sig åt möten med patienter kategoriserade som svenskar. Möten med patienter med invandrarbakgrund beskrevs innebära speciella utmaningar. Följande antaganden präglade vårdpersonalens samtal: patienters bristande kunskap om kroppens autonomi, att kommunikativa utmaningar är typiskt för dessa vårdmöten, att högljuddhet är typiskt eftersom patienterna förväntas visa smärta tydligt samt att de har stora och engagerade familjer. Resultaten väcker frågor om huruvida modeller om etno-kulturell kompetens, vars syfte är att lära ut kulturella och/eller etniskt specifika vårdbehov, inte i själva verket förstärker känslor av oro och okunskap som de delvis syftar att förhindra.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!