Ungdomshemmens fysiska miljö till stöd för ungdomars hälsa och välbefinnande – en negligerad forskningsfråga

Kajsa Nolbeck, Charlotta Thodelius

Sammanfattning


Den fysiska miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande är välkänd inom flera fält och för många olika målgrupper. Dock kan ungdomars institutionsmiljö sägas vara ett undantag. Viss forskning finns och syftet med studien är att belysa och problematisera hur olika aspekter av den fysiska miljön på ungdomsinstitutioner behandlas inom den tidigare forskningen. Genom en kvalitativ litteraturstudie framkommer att den fysiska miljön har betydelse för ungdomars anpassning till institutionen, men även för rehabilitering och exitprocesser. Däremot, eftersom den forskning som finns sällan appliceras i designlösningar, så finns det flera risker med dagens byggnadsutformning. En av de största riskerna är att ungdomars kontrollförluster i rummet blir förstärkta av att vara inlåst samtidigt som positiva samspelsinteraktioner starkt begränsas.

 


Nyckelord


fysisk miljö, institutionsvård, rehabilitering, designlösningar, ungdomar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!