Hållbar samverkan som motor för hållbar utveckling: lärosäten och det omgivande samhället i samspel för en bättre värld

Peter Dobers, Jonas Stier

Sammanfattning


Abstract svenska. I den här texten sammanfogar vi två områden som varit angelägna för oss under våra år i akademin: dels hållbar utveckling, dels samverkan mellan lärosäten och omgivande samhället – det vill säga civilsamhället, näringslivet och den offentliga sektorn (en uppsättning aktörer som brukar sammanfattas med begreppet kvadrupel helix). Vi är övertygade om att en hållbar utveckling innebär stora samhällsförändringar och måste bygga på människor som vill förändra och vill förändras. Vidare ser vi kvadrupel-helix-samverkan och samskapande som nyckelverktyg för att optimera ansträngningarna för att säkerställa en hållbar utveckling. Med detta sagt sällar vi oss till den växande skara som i utmaningarna med en hållbar utveckling ser hopp och möjligheter samt en kraft och vilja till att förändra. 

Abstract English. In this text we merge two fields of interests that have been both important and focal to us during our years in academia. The firstis sustainable development in the wider sense of the word, including but not being limited to ecological, economic and social sustainability. The second field iscollaboration and co-creation between universities and other actors in society – that is civil society, the public sector and industry (four set of actors commonly referred to as the quadruple helix). We are convinced that a sustainable development will lead to major societal changes and must build on people that want to change and will be changed. Additionally, we view quadruple helix collaboration and co-co-creation as key instruments to boost efforts to ensure sustainability. With this as a background, we join the growing number of people, that in the challenges of sustainable development and the 17 sustainable development goals, see hope and possibilities, and an energy and will to change. 


Nyckelord


strategisk samverkan, samskapande, personrörlighet, 17 globala målen, högskolor och universitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!