Fullföljda studier – vägen till jämlik hälsa och hållbar regional utveckling

Elisabeth Bengtsson

Sammanfattning


Det är ingen tvekan om att befolkningens hälsa är av central betydelse för ett lands utveckling. Även jämlik hälsa, såväl inom ett lands befolkning som mellan länder, har blivit uppmärksammat som en viktig faktor för hållbar utveckling. Människors hälsa och välbefinnande har således både en direkt och indirekt påverkan på FNs 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Hälsa är både medel och förutsättning för att uppnå målen likväl som ett av de ultimata målen för hela arbetet.

Det mål som är närmast kopplat till landstings och regioners arbete kring jämlik hälsa är mål nummer 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Samtidigt vet vi att en av de bästa strategierna för att förebygga ohälsa och främja en god och jämlik hälsa är knuten till ett annat hållbarhetsmål, mål nummer 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Det är bakgrunden till att kraftsamling för fullföljda studier blev Västra Götalandsregionens största folkhälsosatsning.


Nyckelord


jämlik hälsa;hållbar utveckling;Agenda 2030;Götalandsregionen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!