Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa?

Maissa Al Adhami, Ragnar Westerling

Sammanfattning


”Välkommen till Skåne” är ett samverkansprojekt mellan bibliotek, museer, föreningsliv, näringsliv, och samhällsorienteringen i Skåne. I projektet testas ett hälsofrämjande koncept i form av anpassade studiebesök inom ramen för en utökad samhällsorientering för nyanlända flyktingar.

Deltagarna i pilotomgången hade generellt en god självskattad hälsa men lågt deltagande i fritidsaktiviteter och lågt förtroende för samhällsinstitutioner. Förtroendet för besökta samhällsarenor som bibliotek, museer och föreningsliv var däremot större vilket visar att anpassade studiebesök kan öka nyanländas förtroende för olika institutioner.

De besökta samhällsarenorna erbjuder tjänster och aktiviteter som deltagarna saknar och behöver. Genom sitt deltagande i den utökade samhällsorienteringen och tillgången till olika samhällsarenor har deltagarna fått en större känsla av självständighet och givits möjligheter till nya fritidsaktiviteter. Detta kan i sin tur öka det psykiska välmåendet hos de nyanlända.


Nyckelord


Migration; nyanlända flyktingar; samhällsorientering; hälsa; välbefinnande; etablering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!