Varför är det viktigt med en god hälsokommunikation för alla nyanlända migranter?

Josefin Wångdahl, Eva Åkerman

Sammanfattning


Antalet migranter i världen och i Sverige är stort och har under de senaste fem åren ökat markant. Nyanlända migranter är en heterogen grupp men gemensamt är att de är en utsatt grupp när det gäller olika former av ohälsa. För att identifiera och främja hälsa bland dem görs ett flertal hälsokommunikativa insatser på nationell nivå. I den här artikeln presenteras resultat från studier som tittat på några nyanlända gruppers upplevelser och behov av dessa. Sammanställningen visar att alla nyanlända migranter som är i behov av hälsokommunikativa insatser inte får ta del av sådana eller nås på ett optimalt sätt. Hälsokommunikation som kommer alla till nytta oavsett födelseland, utbildnings-, och hälsolitteracitetsnivå är viktig för att uppnå en jämlik hälsa. 


Nyckelord


hälsoinformation, hälsolitteracitet, invandrare, migration, behov

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!