Barnkonventionen på samhällsagendan? En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb

Ann-Sofie Magnusson, Monica Eriksson

Sammanfattning


Sverige ratificerade FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 1990. Juni 2018 beslutade riksdagen att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnkonventionen har således varit en del av svenska samhället under trettio år. Huruvida människor känner till detta kan hänga samman med i vilken utsträckning svenska medier uppmärksammat barnkonventionen och dess eventuella status som svensk lag. En utgångspunkt är mediers roll i samhället. Det handlar om att ge information, granska makt, visa på olika uppfattningar och skapa underlag för debatt och beslut. I studien undersöks om barnkonventionen omnämns i svenska medier, ifall det nämns med koppling till lag och ifall det sker förändringar över tid.


Nyckelord


barnrättigheter, dagordningsforskning, medier

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!