Kraft och vilja att nå fram - Etniska grupper som mål och medel i ANDT-förebyggande arbete

Charli C-G Eriksson, Ingela Fredriksson, Sandra Lundqvist

Sammanfattning


En central utmaning inom prevention är att nå fram till målgruppen. Under åren 2003-2014 gav regeringen genom olika myndigheter medel till ANDT-förebyggande insatser där olika etniska grupper var mål och medel i arbetet. Vår forskargrupp har följt 31 projekt som genomförts av 28 olika idéburna organisationer. Studien bygger på analys av dokument och telefonintervjuer av projektledare och organisationsrepresentanter.

Två tredjedelar av organisationerna var etniska och var fjärde en ANDT-organisation. Merparten av projekten riktades till barn och unga. Utbildningsinsatser, interaktiva metoder och samverkan dominerade. Detta gav ökad kunskap, stärkta deltagare och attityd- och beteendeförändringar. För organisationen gav det ökad samverkan, fortlevnad av projektet, förbättrade metoder och en tydligare roll i samhället. Trovärdigheten och tilliten till organisationerna ökar deras möjlighet att nå målgruppen.


Nyckelord


etnisk organisation; förebyggande; utvärdering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!