Insatser för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län- nyanländas hälsa och etablering

Annika Åhs, Achraf Daryani

Sammanfattning


Artikeln beskriver erfarenheter från ett samverkansprojekt för flyktingar i Uppsala län. Arbetsförmedling, Uppsala kommun och Röda korsets behandlingscenter samarbetade kring insatser där syftet var att öka förutsättningar för hälsa och etablering hos migranter. Deltagarna i projektet besvarade enkäter och medverkade i intervjuer. Resultaten visar att det fanns en motivation att arbeta, men en tvekan inför möjligheten att klara det. Subjektivt välmående och symptom på depression var signifikant lägre efter insatser i projektet. PTSD-symptom var lägre, men skilde sig inte signifikant mellan mätningar. Ingen förändring syntes för somatiska symptom.  Hälsan upplevdes i helhet som förbättrad, men psykisk och fysisk ohälsa var ett hinder för arbete, likaså svaga språkkunskaper, problem att använda tidigare arbetslivserfarenheter och att tyngas av anhörigas svårigheter i hemlandet.  


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!