Den informatiska medicinen och ansvaret för den digitala patientens integritet

Motzi Eklöf, Daniel Normark

Sammanfattning


Genom vårdens digitalisering har en ny medicinsk kunskapspraktik utvecklats – en informatisk medicin. Medicinhistoriskt är detta en ny typ av medicin, som skiljer från tidigare identifierade former av medicin. Den informatiska medicinen utmärker sig genom datainsamlingens och informationsdelningens centrala roll för dess kunskapsutveckling. Detta kräver avsteg från läkaretiska traditioner, som betonar tystnadsplikt och sekretess, till förmån för nyttjande av aggregerade data för övergripande kunskapsutveckling och kommersialisering. Den informatiska medicinens mål och medel överordnas individens rätt till sina data, den personliga integriteten och sekretessen i vården. Förhållandet riskerar att rubba patientens horisontella tillit till läkaren och vården, liksom den vertikala tilliten till välfärdssystemen och den kunskap som skapas genom vård.


Nyckelord


elektronisk journalföring; etik; den sjätte medicinen; medicinhistoriskt perspektiv; tillit

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!