Hans Rosling, Afghanistan, SAK och ensamkommande afghanska ungdomar

Bengt Kristiansson

Sammanfattning


Hans Rosling hyste ett stort, långvarigt och genuint intresse för Afghanistan och Svenska Afghanistankommittén (SAK). Under sina sista år tilltog detta intresse ytterligare, sporrat av ett ökande antal ensamkommande afghanska ungdomar som 2015 nådde en topp med 23000. Med energi och stor nyfikenhet ville Rosling söka orsakerna till denna flyktingström. Han sökte svar på frågor om hur den har uppkommit: vilka beslut fattades och av vem? vika var drivkrafterna till flykten? hur organiserades den? hur valdes transportvägar och hur skedde upphandlingen? Rosling eftersökte ingående kostnadsjämförelser mellan mottagar- respektive avsändarsidorna. Var och hur kunde optimering av summan av omkostnaderna komma till mest nytta? SAKs kostnader för skolgång per elev och år i Afghanistan var Hans Roslings egentliga utgångspunkt i jämförelserna. Han föreslog SAK att gå in i forskningsverksamhet om både flyktens mekanismer och orsaker och om hur finansiella medel optimalt kunde nyttjas, d.v.s. hur och var kunde insatserna komma till störst nytta för afghanska ungdomar, i Sverige respektive Afghanistan. Många av Roslings frågor är fortfarande obesvarade.


Nyckelord


Hans Rosling;Svenska Afghanistankommittén;SAK;Afghanistan;flyktingar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!