ALHVA – hembaserad behandling för riskutsatta spädbarn och deras föräldrar

Birthe Hagström, Anneli Lindberg

Sammanfattning


 

Behovet av omfattande insatser riktat till föräldrar med långvarig psykisk ohälsa/sjukdom och deras späda barn uppmärksammades inom en etablerad samverkan. Inom ramen för ett forskningsprojekt startades ett hembaserat arbete i samverkan med andra vårdgivare och myndigheter under spädbarnsåret. Syftet var att erbjuda behandling och undersöka om insatserna påverkade barnens utveckling och familjens situation positivt. Tre centrala områden lyfts fram i denna artikel, helhetsperspektivet, att merparten av behandlingen sker i hemmiljö och samarbetet med förskolan. Resultatet visar på en positiv förändring för barnen och deras föräldrar men också att många svårigheter kvarstod och att ett viktigt utvecklingsområde bland andra är kompensatoriska insatser för barnen. Ett kort avsnitt beskriver fortsatt arbete efter projektslut. 


Nyckelord


riskutsatta spädbarn;samtal;barnmorskor;barn i risk;ALVHA;Malmö stad

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!