Ökad livskvalitet för äldre personer med psykisk ohälsa fås genom kvalificerat samtalsstöd

Carina Drugge, Gunilla Andersson, Kristina Andersson, Ann-Christin Sjöström, Margareta Östman

Sammanfattning


Ett projekt har genomförts där äldre personer med begynnande eller lätt/medelsvår psykisk ohälsa, erbjudits kvalificerat samtalsstöd. Målet med projektet var att utveckla och pröva en modell för kvalificerat samtalsstöd i öppna vårdformer och att öka kunskapen om behovet. Projektet som var finansierat av Socialstyrelsen genomfördes i landstinget Västmanland och Västerås stad under 2012 och 2013.

Resultatet visar att det finns uppenbara behov av kvalificerat samtalsstöd i öppna vårdformer. Av de 29 deltagare som besvarade en uppföljande enkät uppgav 25 entydigt att samtalen lindrat känslor av oro, ångest och nedstämdhet. Samtalen har haft olika karaktär och visat på olika behov. Samtalen ledde till bl.a. symptomlindring, insikt om skälet till oro och ångest, hade problemlösande effekt och fungerade för vissa individer som krisbearbetning. Anpassning till den enskilda personens specifika behov och resurser är nödvändig. Slutsatsen är att en uppbyggd verksamhet med kvalificerat samtalsstöd skulle gynna den enskilda äldre personen men också bidra till sänkta kostnader för både landsting och kommun. 


Nyckelord


Psykisk ohälsa hos äldre; Psykisk hälsa hos äldre; Kvalificerat samtalsstöd; Livskvalitet;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!