Obalans mellan arbetet och privatlivet bland offentliganställda: betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen

Frida Engman, Anna Nordin, Emma Hagqvist

Sammanfattning


Obalans mellan arbetet och privatlivet kan leda till ohälsa och sjukfrånvaro. Det finns visst stöd i forskning för att kontroll och socialt stöd i arbetet var för sig relaterar till individers upplevelse av balans. I denna studie undersöks relationen mellan socialt stöd, kontroll och  obalans mellan arbete och privatliv. Vidare studeras additiva och multiplikativa effekter.

Data är hämtad från en undersökning som gjorts inom offentlig sektor (vård, omsorg och skola) i mellersta Sverige. Enkäten skickades ut till 743 anställda och svarsfrekvensen var 51 procent. En linjär regression genomfördes med obalans som utfall.

Resultatet visar att kontroll och socialt stöd i arbetet är skyddande faktorer mot obalans. Det finns en additiv effekt, och kontroll och socialt stöd har tillsammans en högre förklaringsgrad än var för sig.


Nyckelord


balans, kontroll, konflikt, offentlig sektor, socialt stöd, Sverige

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!