Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel - ett tioårsperspektiv

Cecilia Kjellgren, Doris Nilsson, Johanna Thulin

Sammanfattning


För tio år sedan introducerades en evidensbaserad behandlingsmodell vid barnmisshandel i Sverige och en omfattande implementeringsprocess inleddes. Behandlingsmodellen KIBB (CPC-CBT, Combined Parent Child-Cognitive Behavioral Therapy) introducerades som ett bottom-up initiativ från socialt arbete. Implementeringen kan beskrivas utifrån faserna behovsinventering, installation av metoden, metoden börjar användas och vidmakthållande av metoden. Fyra team utbildades inledningsvis och lovande resultat av behandlingen identifierades i en pilotstudie. Fortsatt implementering pågår och ytterligare ett hundratal behandlare har utbildats i metoden. Mer än tusen familjer har hittills fått del av behandlingen. I pågående studier undersöks behandlingseffekter och barns upplevelser av behandlingsinterventionen. Erfarenheter från implementeringsprocessen liksom remitterande socialsekreterares uppfattningar om behandlingsprogrammet presenteras i artikeln. Erfarenheterna från tio års implementering diskuteras, där såväl hinder som framgångsfaktorer i implementeringsprocessen identifierats.


Nyckelord


barnmisshandel, familjebehandling, KIBB, implementeringsfaser, bottom-up, professionell expertis

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!