Att fråga patienten hur hen mår- ett sätt att lära och leda vårdens insatser mot hälsa

Evalill Nilsson, Margareta Kristenson

Sammanfattning


Sammanfattning

Patientrapporterade mått är nödvändiga för att vi ska veta om hälso- och sjukvårdens insatser leder till en bättre hälsa sett också ur patientens perspektiv. Det finns i dag flera mått med påvisad god validitet och reliabilitet som ger information om patienternas självskattade hälsa och hälsorelaterade livskvalitet i form av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och funktionsförmåga, och som är anpassade för att kunna användas antingen generellt för alla patientgrupper eller specifikt för vissa diagnosgrupper. Från att tidigare huvudsakligen ha använts i forskning, används dessa mått nu alltmer i den kliniska vardagen, bland annat i olika kvalitetsregister. Det pågår också en utveckling som skapar arbetsbesparande datainsamlingsmetoder. En kvarstående utmaning är att använda dessa mätresultatet som grund för förbättringsarbete och som stöd i viktiga beslut, från individers behandlingsval till övergripande vårdstrukturer.

Abstract

Patient reported outcome measures are necessary to inform weather health services lead to a better health also from patient’s perspectives. Today several measures are available, both generic and disease specific, with demonstrated validity and reliability informing on patient´s self-rated health and health related quality of life in terms of physical, social and mental well-being and functional ability. These measures have earlier been used mainly in research settings, but are today increasingly used in clinical routine e.g in national quality registers. There is also an ongoing work developing more effective ways of collecting data. A remaining challenge is to use results from these measurements as a basis for the improvement of health services and support important decisions, from patient’s choices of treatment to structural levels.


Nyckelord


Patientrapporterade mått; självskattad hälsa; hälsorelaterad livskvalitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!