Systematik och kompetensstöd för sjukdomsförebyggande insatser för patienter - fokus på levnadsvanor

Margareta Kristenson, Lena Lundh, Anna Kiessling, Mattias Damberg

Sammanfattning


Sammanfattning
De flesta av våra stora folksjukdomar är möjliga att förebygga genom rökstopp, minskad alkoholkonsumtion, ökad fysisk aktivitet samt hälsosamma matvanor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer beskriver god evidens för effekten av rådgivande samtal om levnadsvanor i hälso- och sjukvården och att detta är mycket kostnadseffektivt. Av flera skäl går införandet av dessa arbetssätt ganska långsamt. För att uppnå en hälso- och sjukvård där preventivt arbete är en självklar del, och inte ett sidospår, krävs förändringar av kunskap, attityder och arbetssätt. Organisering, ledning och styrning är avgörande för att skapa strukturella förutsättningar för det förebyggande arbetet med tydliga uppdrag, tid och resurser till kompetensutveckling och redskap så att levnadsvanearbete systematiskt integreras i befintliga vårdprocesser.

Abstract
Our main public health diseases are possible to prevent by influencing the lifestyles tobacco use, alcohol, physical activity and food choices. The Swedish national guidelines for disease prevention demonstrate evidence for professional counselling in health services and that this is cost effective. Still, development of this work is rather slow. This is a consequence of several causes. To achieve a health service where prevention is a natural part, there is a need for changes in knowledge and attitudes. Organization, leadership and governance are crucial to create structural conditions for preventive work with clear assignments, time and recourses for development of competence, and tools to make preventive lifestyle interventions systematically integrated into existing care processes.


Nyckelord


Prevention; tobak; alkohol; fysisk aktivitet; matvanor; rådgivande samtal

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!