Lärandeprocesser och kunskapsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård genom HFS-nätverket

Mats Hellstrand, Sofia Dahlin

Sammanfattning


Sammanfattning

Det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS, startade 1996 och omfattar sedan 2016 alla regioner och landsting i Sverige. Nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning. Nätverket arbetar genom att sprida kunskap, ge inspiration och påverka andra aktörer. Redskapen är erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsutveckling. Formerna har utvecklats i interaktion mellan medlemmarna och har bestått av utvecklingsarbete i temagrupper, kollegialt lärande och årliga självutvärderingar. Genom temagrupperna är HFS ett stort nätverk av flera mindre nätverk som skapar mötesplatser och strukturer för lärandeprocesser och inspiration för utvecklingsarbete för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Utvärderingar av bland annat styr- och ledningsdokument talar för att det lärande som skapats utifrån HFS-nätverket har bidragit till en förstärkt hälsoinriktning av hälso- och sjukvården. Arbetsformer för lärande behöver även fortsättningsvis omprövas utifrån nya erfarenheter och behov.

 

 

Summary

The Swedish network of Health Promoting Hospitals and Health Services was established in 1996 and since 2016 all regions and counties in Sweden are included. The mission for the network is to, in partnership, work for an equal and health promoting health care for patients, employees and the population. The network acts through sharing knowledge, generating inspiration and developing influence through collaboration. Tools are sharing experiences, learning and knowledge creation. Methods, developed by interaction between member organizations, are collaboration in task forces, learning by colleagues and annual self-assessments. Through the task forces the Swedish HPH Network functions as a network of networks, evolving arenas and structures for learning processes and inspiration in developing a more equal and health promoting health care. Evaluations of documented management processes in health care organizations indicate that learning processes generated through the Swedish HPH network have contributed to enhancing health promotion within health care. Methods for learning processes needs continuous design and redesign evolving from experiences and conditions.


Nyckelord


Hälsofrämjande; kollegialt lärande; inspiration; kunskapsutveckling; indikatorer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!