Det goda mötet som stärker patienternas motståndskraft och hälsa

Jörgen Herlofson, Sara Maripuu, Margareta Kristenson

Sammanfattning


Sammanfattning

Värdet av goda och stärkande möten kan härledas till läkekonstens grunder. Mötets betydelse ökar, bland annat beroende på en stigande andel patienter med kronisk sjukdom, samtidigt som kunskapen om vårdmötets betydelse för läkning och överlevnad blir allt större.
Det hälsofrämjande mötet är ett relationellt möte mellan två parter med komplementära kunskaper, den professionelle har medicinsk sakkunskap medan patienten har unik kunskap om sitt eget liv. Empowerment är ett nyckelord, och grundtanken är att patienten betraktas som en kompetent partner i det gemensamma arbetet för hälsa och livskvalitet.

Förtroende, kunskap, kreativitet och flexibilitet är grundläggande för en organisation som stöder detta. Konsten att skapa hälsofrämjande möten kan läras, men behovet av nya pedagogiska metoder för kunskapsspridning är stort.

 

Abstract

The value of good encounters can be traced to early medicine. The importance of encounters is rising because of the increasing proportion of patients with chronic disease, and knowledge of effects on patient’s restitution and survival. The health promoting encounter is a relational encounter between two parts with complementary competences, the professionals’ medical knowledge and the patients’ unique knowledge on their own life. Empowerment is a key-concept, and the patient is seen as a competent partner in a collaborative work for health. Confidence, knowledge, creativity and flexibility are prerequisites for organizations supporting this. The art of creating health promoting encounters can be learned, but the need of new pedagogic methods for dissemination of knowledge is large.


Nyckelord


Hälsofrämjande; personcentrerad; empowerment; relationell; resurser

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!