Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag

Göran Dahlgren

Sammanfattning


De utgångspunkter för det fortsatta arbetet inom ”Kommissionen för jämlik hälsa” som redovisas i rubricerade SOU är både bra och väldokumenterade. Den starka betoningen på strategisk styrning och uppföljning är utmärkt liksom kunskapsöversikterna avseende hälsans och olika bestämningsfaktorers sociala fördelning. Rapporten ansluter också väl till det ramverk som tidigare fastställts av riksdagen. Det finns dock anledning att i det fortsatta arbetet beakta de förslag och kommentarer som framförs i den här artikeln.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!