Skadeutveckling bland barn i Sverige

Robert Ekman

Sammanfattning


Sverige har lägst andel skadedödade barn 0 –1 år i världen, 5,2/100 000 barn. Denna artikel beskriver trender över tid med hänsyn ta- get till köns- och geogra ska skillnader. Dödsorsaksregistret (1987 – 2001) och patientregistret (1 8 – 2002) för 0-20 åringar använ- des för att jämföra skadeincidenser. Trender beräknades med ”SEATS time-series analysis program”. 0 barn/ungdomar omkom och 6 5 6 vårdades på sjukhus under studieperioden. Dödsfall och olycksfall i allmänhet minskade. Självtillfogade ska- dor ökade dock och för ickor markant. Stora skillnader visas mel- lan kommunerna. Resultaten har fått uppmärksamhet i massmedia och hos era kommuner. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!