Sociala skillnader i skaderisker bland barn - Aktuell kunskap och åtgärdsbehov

Lucie Laflamme

Sammanfattning


Skador bidrar i hög grad till de sociala skillnaderna i hälsa som finns bland barn och ungdomar såväl i Sverige som i många andra länder. Skillnader i ekonomiska resurser behöver inte avspeglas i skaderisker och säkerhet, men trots detta visar forskningen att just skador är ett hälsoproblem som visar starkt samband med barns och ungdomars sociala position. Sociala skillnader i skaderisker och i konsekvenser av skador kan uppstå genom att barn och ung- domar i olika socioekonomiska grupper har skilda förutsättningar när det gäller exponering för risker, tillgång till säkerhet, möjlighet att handskas med risker, eller tillgång till hälso- och sjukvård. Trots att det i dag nns dålig vägledning om hur det framtida fö- rebyggande arbetet bör utformas går det att föra ett resonemang kring olika typer av insatser beroende på vilken mekanism de riktas mot; att minska skillnader i individuell sårbarhet, att minska skill- nader i miljöexponering, att förebygga ojämlika konsekvenser av skador, att påverka resursfördelningen i samhället. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!