Den traumatiserade flyktingen Medikalisering av flyktingskap som ordningsregim

Marita Eastmond

Sammanfattning


Artikeln diskuterar flyktingskapets medikalisering i ljuset av samtida föreställningar av osäkerhet och risk. I det offentliga samtalet i Sverige hävdas ofta ett samband mellan flyktingskap och ohälsa. Denna ohälsa kopplas nästan alltid till händelser före ankomst till Sverige. I själva verket innebär osäkerhet, otydlighet och svårigheter att hitta sin plats i det nya samhället, inte minst på arbetsmarknaden, ofta större risker för ohälsa. I denna artikel beskrivs hur föreställningen om ”den traumatiserade flyktingen” har vuxit fram och vilka negativa konsekvenser den kan ha för de flyktingar som själva vill definiera sina behov. Medikaliseringen av de svårigheter som rör flyktingar förstärker bilden av flyktingar som offer eller problem för samhället och begränsar snarare än underlättar möjligheterna för dem att återskapa ett normalt liv.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!