Individuellt anpassad samplanering – en framkomlig väg att förbättra vården för akutmottagningens mångbesökare?

Mariann Olsson, Helen Hansagi, Ylva Tomson, Stefan Sjöberg

Sammanfattning


Personer som ofta söker vård på akutmottagning har vanligtvis även kontakt med andra vårdgivare såsom psykiatri, primärvård, socialtjänst. I denna artikel redovisas erfarenheter från ett försök med samplanering. Vuxna patienter, som besökt akutmottagningen på ett universitetssjukhus
minst fyra gånger på 12 månader erbjöds att tillsammans med sina aktuella vårdgivare delta i utformandet av en vårdplan för det kommande året. Av 25 mångbesökare accepterade 18 sådan samplanering. Alla vårdplaner utom två kom att innehålla såväl medicinska som psykiatriska och sociala insatser i olika kombinationer. Majoriteten av patienterna fullföljde sina vårdplaner och ansåg att samplanering var till nytta för dem och gruppens akutbesök minskade. Trots att samplaneringen var tidskrävande, satte även vårdgivarna värde på den, eftersom de ansåg att patienternas problem och behov genom denna samverkan framträdde tydligare. Individuellt anpassad samplanering där patienten deltar tillsammans med sina vårdgivare visade sig i denna småskaliga studie vara genomförbar, väl accepterad av både patienter och vårdgivare och leda till god helhetsbild av patientens behov.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!