Patienternas perspektiv. Väntrumsstudie vid psykiatrisk mottagning.

Nina Åsbring

Sammanfattning


Studien bygger på svaren på några öppna frågor i en enkät som lämnades ut till patienter i väntrummen vid två psykiatriska öppenvårdsmottagningar 2014. Syftet var att ta reda på patienternas uppfattningar om orsakerna till deras psykiska ohälsa, samt vilka strategier som upplevts hjälpa dem. Det var diagnosen/ de psykiska besvären i sig, egna karakteristika, livsstress, uppväxtvillkoren och relationsinriktade aspekter som den största andelen (i fallande ordning) ansåg vara en orsak till deras psykiska ohälsa. Många ansåg att samtal och motion hade haft positiv betydelse för deras hälsa. Det kan vara värdefullt för professionen och aktörer inom området att ha kännedom om patienternas perspektiv, vilket kan öka förståelsen för patientgruppen.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!