Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

Catrine Kaunitz, Jenny Jakobsson

Sammanfattning


Målgruppen ensamkommande flyktingbarn som placeras inom SiS har stadigt ökat de senaste åren. Runt hälften av placeringarna utgörs av ungdomar med ursprung i något av de nordafrikanska länderna Marocko och Algeriet. Problembilden är varierad men utagerande beteende, upprepade rymningar från andra placeringsformer, psykisk ohälsa t ex i form av självskadebeteende och/eller suicidförsök samt missbruk är vanligt förekommande. Bristen på ett gemensamt språk är enligt personalen på SiS ett stort hinder i arbetet med gruppen. Svårigheter när det gäller samarbetet med socialtjänsten är ett annat problem. Ungdomar med avvisningsbeslut utgör en särskilt svår grupp i förhållande till SiS uppdrag. Inom SiS pågår för närvarande en rad aktiviteter för att kunna möta behoven hos den växande målgruppen.

Nyckelord


Ensamkommande flyktingbarn, tvångsvård, Statens institutionsstyrelse

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!