Missbrukare i vård och behandling igår och idag – en personlig tillbakablick med fokus på läkarrollen

Jan Halldin

Sammanfattning


För att ge en bakgrund till dagens marknadsekonomiska styrning av vård
och omsorg, enligt New Public Management (NPM), berättar författaren om
sina yrkeserfarenheter som läkare i olika anställningar inom främst missbrukarvården under fyrtio år. Vårdens styrmekanismer analyseras. Konsekvenserna av denna styrning har berört utsatta grupper som missbrukare men också försvagat vårdetiken och läkarrollen. Olika förslag att stärka läkarrollen diskuteras.

Nyckelord


läkarroll; vårdetik; missbrukarvård; NPM; vårdstyrning; medicinhistoria

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!