Ansvarsförskjutning och skamstruktur – konsekvenser av ekonomistyrning?

Ulla Bertling

Sammanfattning


Alarmerande tecken finns på att missbruksvården är i kris – minskat antal behandlingshemsplatser och ökat antal tvångsplaceringar. De kraftigt ökande narkotikarelaterade dödsfallen oroar. Den personkontinuitet och samverkan mellan olika vårdgivare, som borde vara ledande principer i vården av människor med komplexa vårdbehov, är livsnödvändigt för missbruksvården. De allvarliga konsekvenserna för de professioner och klienter/patienter i kontakt med den offentligt finansierade vården och omsorgen tycks vara en följd av New Public Management och den ekonomistyrning som paradigmskiftet har inneburit, där budgeten prioriteras framför etisk omsorg och Hälso- och sjukvårdslagen.


Nyckelord


NPM; ekonomistyrning; missbruksvård; etik; personkontinuitet; samverkan; ansvarsdiffusion

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!