Skapa jämlik vård – ett svenskt lärandeprojekt

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Syftet med den här artikeln är att översiktligt försöka beskriva erfarenheterna
som redovisas i rapporten Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt. Rapporten
presenterar berättelser och reflektioner från sju verksamheter där man försökt
förändra arbetssätt och metoder för en mer jämlik första linjens vård. Genom
att använda sig av en narrativ vetenskaplig tradition, med strukturerade berättelser
av de som genomfört förändringsarbetet, ges möjlighet att utifrån egen
verksamhet reflektera över möjligheter till förändring och utveckling.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!